Tisztelt Vadásztársak!

Kérlek Titeket, hogy az alábbiakat figyelmesen olvassátok/hallgassátok és az abban foglaltakat maradéktalanul betartva vadásszatok a MIVaT társasvadászatain.

Aki nem vesz részt balesetvédelmi oktatáson, vagy a részvételt nem tudja hitelt érdemlően igazolni az nem folytathat vadászatot a MIVaT társasvadászatán.

 

A társasvadászat szabályai:

A vadászatot minden esetben „Vadászatvezető” vezeti, aki a vadászat eredményes és biztonságos lebonyolítása érdekében segítőket (hajtás vezető, szárnyvezető, felvezető,…) kérhet fel, akikkel a rendelkezési jogát is megoszthatja. Továbbiakban: Vadászatvezető. A Vadászatvezető utasításait mindenki köteles betartani és tovább adni.

A Vadászatvezető jogosult a vadászatból bárkit kizárni, de a vadászatra-, íjhasználatra vonatkozó szabályok, ill. a vadászetika súlyos megsértése esetén köteles a szabályok ellen vétőt kizárni a vadászatból.

A vadászaton csak olyan 18. életévét betöltött személy vehet részt, aki az éberséget, figyelmet, az akaraterőt hátrányosan befolyásoló gyógyszer, továbbá szeszesital hatása alatt nem áll és a vadászat ideje alatt a felsoroltak hatása alá nem kerül.

A vadászaton „vadászként” csak az vehet részt, aki rendelkezik és magánál tartja a személyi azonosító okmányát és a vadász-íjászatra is érvényes vadászjegyét, melyet az ellenőrzésre a jogosultnak, (pl. a Vadászatvezetőnek, rendőr, és egyéb jogosultnak) át tud adni, ellenőrzés céljából.

Minden vadásznak rendelkeznie kell „Elsősegély felszerelés - Vadász” (egyéni sebkötöző csomag), vagy azzal egyenértékű elsősegély felszereléssel, melynek a szavatossága nem járt le, és amelyet a vadászat során mindvégig magánál tart.

Vadászaton lőni csak akkor szabad, ha a vadász a vadat, minden kétséget kizárólag felismerte és mások életét, testi épségét, illetőleg vagyontárgyait nem veszélyezteti. Vadászaton lövés előtt mérlegelni kell a többi vadász, és a hajtók helyzetét, valamint a vessző röppályájának valószínű irányát és végét. Tilos lőni vélt mozgásra vagy zörgésre.

Tilos a hajtóvonalat vagy a szomszédokat veszélyeztetve lőni, valamint a hajtók és vadászok között vagy fölött kitörő vadat kihúzott íjjal követni. Tilos léniázni!

Tilos hajtás közben a hajtóvonalat elhagyni, a szándékos lemaradás (zsákolás) és előre sietés balesetveszélyes és rendkívül etikátlan.

Amennyiben a hajtás tempóját, vagy a vonalát a vadászat résztvevője nem tudja tartani, vagy valamilyen okból meg kell állnia azt köteles a körülötte haladók tudomására hozni, azt hangos „állj” vagy „lassan” vezényszóval, vagy megállás közben függőlegesen felemelt kézzel jelezni, melynek megértését a körülötte állók az jelzés megismétlésével konstatálnak és egyben tovább is adnak. Az ilyen jellegű kérés kötelező mindenki számára, ezt csak a Vadászatvezető bírálhatja felül.

A leálló a hajtás végéig leállítási helyét nem hagyhatja el, kivéve, ha a Vadászatvezető erre utasítást ad.

Mindenki maga kell, hogy mérlegelje a biztonságos lövés leadásának lehetőségét. A hajtók és a leállók találkozását megelőzően - az íjlövés biztonsági távolságát figyelembe véve – a Vadászatvezető „befele nem lövünk” vagy „körbe nem lövünk” az elállók és szárnyon haladók irányába leadott lövés tilalmát jelenti be.

Az apróvad társasvadászaton csak futó és a talajon álló vadra szabad lövést tenni, kivételt képez a reflex íjból vagy 50 pound húzóerő alatti kézzel oldott csigás íjból kilőtt flu-flu -, vagy fékező tollazással felszerelt vessző.

Az oldó géppel elsütött és/vagy 50 poundnál nagyobb húzóerejű csigás íjat csak blunt-, vagy ütőheggyel szerelt vesszővel szabad használni, és csak futó vagy a talajon álló vad elejtésére!

 

Tilos a hajtás befejezése után lövést leadni.

Vadászati baleset esetén, ha íj használatból származó személyi sérülés is történt, elsődleges az emberi élet megóvása, az egészség megőrzése, tehát az elsősegélynyújtás. Az elsősegélynyújtást úgy kell végezni, hogy a helyszínen lényeges változás ne történjen. A sérültet azonnal orvoshoz kell juttatni, szakszerű ellátását elősegíteni.

A balesetet vagy a baleset gyanúját a Vadászatvezető számára haladéktalanul jelezni kell. Minden további eljárást a vadászat résztvevői a Vadászatvezető instrukciói alapján kötelesek végrehajtani.
Az íjról a vesszőt le kell venni, ha a Vadászatvezető erre utasítást ad. Vadászat befejezésekor, vagy két hajtás közben. Különböző akadályok (kerítés, árok, befagyott patak, meredek kaptató, jeges út stb.) leküzdésekor. Járművön való utazás előtt.

A fent leírtakon kívül mindenkinek be kell tartania a vonatkozó jogszabályokat és rendeleteket!

 

Budapest, 2014.09.01.